17-01-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευές στα κτίρια Δημοτικού Σχολείου Άνω Αμφείας και Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμφείας και Δημοτικού Σχολείου Μεταμόρφωσης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Μελέτη.7z

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τιμολόγιο Προσφοράς

TOP