16-03-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: “Μελέτες Εφαρμογής” του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας “ΘΡΙΑΣΙΟ” – Παραγωγή Ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ και Ενσωμάτωση Μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας”

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

TOP