24-05-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: “Μελέτη Εφαρμογής – Ωρίμανσης Πράξης” της πράξης: Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συγκροτήματος των κτιρίων ΚΤ4, ΚΤ5α, ΚΤ5β, ΚΤ5δ του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Γεώργιος Παπανικολάου”.

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Παραρτήματα εκπόνησης μελέτης.7z

TOP