05-09-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “Εκπόνηση Μελετών, Απαιτούμενες Εγκρίσεις και Έκδοση Οικοδομικής Αδείας για το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κρωπίας (12/θέσιο ολοήμερο)”. 5ο ΔΣ Κρωπίας – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις.

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

 

TOP