15-09-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: «Εκπόνηση μελετών, απαιτούμενες εγκρίσεις και έκδοση οικοδομικής αδείας για το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευσίνας (12/θέσιο)”»

Παροχή Διευκρινήσεων και Τροποποιήσεις της Διακήρυξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

 

TOP