08-09-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανέγερση 25ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Δημοτικής Κοινότητας Ευόσμου”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

 

Στις 24.02.2022 και σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 αναρτήθηκαν οι κάτωθι μελέτες:

TOP