20-12-2022

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “17ο Νηπιαγωγείο Πετρούπολης – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Οικοδομική Άδεια

 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 στις 09.05.2022 αναρτήθηκαν οι κάτωθι σχετικές μελέτες:

TOP