26-01-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: “Συγκρότηση Οριστικών Μελετών – Μελέτης Εφαρμογής και Διασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων Αδειών και Εγκρίσεων” της πράξης “Ενεργειακή Αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας”

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

TOP