01-02-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης: “Μελέτη Εφαρμογής – Ωρίμανσης Πράξης” της πράξης: Ενεργειακή Αναβάθμιση – Παραγωγή Ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας “Κουτλιμπάνειο και Τριανταφύλλειο”.

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ)

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Παραρτήματα.7z

TOP