20-02-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Ανέγερση 2/θέσιου Νηπιαγωγείου Παράλιου Άστρους Κυνουρίας – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

 

TOP