15-09-2021

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Άμεσες εργασίες επεμβάσεων για την άρση επικινδυνότητας σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας 19/2018 της Υ.Δομ. Βόλου για το ΕΑΚΚΝ Κασσαβέτειας””

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Μελέτη.7z

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή Εργασιών

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (.pdf)

Τιμολόγιο Μελέτης

Τιμολόγιο Προσφοράς

 

TOP