30-10-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αντικατάσταση βινυλικών δαπέδων σε χώρους κυκλοφορίας στο Εφετείο Αθηνών”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

 

TOP