22-06-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “3ο Νηπιαγωγείο Γαλατσίου – Οικοδομικές Εργασίες και Η/Μ Εγκαταστάσεις”

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών

 

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4412/2016 στις 01/08.2022 αναρτήθηκαν οι κάτωθι σχετικές μελέτες:

TOP