14-03-2024

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: Αποκατάσταση του εξωτερικού περιτυπώματος του κτιρίου Διοίκησης του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

TOP