07-07-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Αποπεράτωση 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Κάτω Νευροκοπίου – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις”

Διακήρυξη

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές

TOP