19-04-2024

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης 3ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γλυφάδας”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τεχνική Περιγραφή

Δημοσίευση Διακήρυξης

 

 

 

TOP