02-06-2023

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης στο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Βέργας, Δήμος Καλαμάτας”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Τιμολόγιο Προσφοράς

Τιμολόγιο Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης

Τεχνική Περιγραφή

TOP