16-05-2023

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: “Μελέτη – Κατασκευή νέου Δικαστικού Μεγάρου Κω”.

Δημοσίευση Διακήρυξης

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

 

TOP