22-09-2015

Διακήρυξη διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών Ηλείας”

Η “Κτιριακές Υποδομές ΑΕ” προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό  με τίτλο  “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Λεχαινών Ηλείας”, προϋπολογισμού 303.030 ευρώ + ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 11:00 πμ. Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφοών: Τρίτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ.

Διαδικτυακή πύλη διενέργειας διαγωνισμού: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

pdfΔιακήρυξη δημοπράτησης

TOP