20-10-2021

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την “Προμήθεια: 4.500 Βιβλιοθήκες Γραφείων και 1.500 Βιβλιοθήκες Ν/Γ σταθερές”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ)

Βιβλιοθήκες Γραφείων

Βιβλιοθήκες Ν/Γ Σταθερές

 

TOP