10-04-2024

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια: Εξοπλισμός Α.ΜΕ.Α. για τις ανάγκες των σχολικών μονάδων της χώρας

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

TOP