11-07-2023

Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής της υπηρεσίας: «Παραλαβή, Μεταφορά και Διάθεση, με ευθύνη του αναδόχου, των επεξεργασμένων λυμάτων από τον Βιολογικό Καθαρισμό του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου στους Βιολογικούς Καθαρισμούς του Δήμου Δελφών, για χρονικό διάστημα δύο ετών, με δικαίωμα προαίρεσης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής για παράταση, της διάρκειας της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)

TOP