07-09-2015

Διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια – εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου»

Η εταιρεία “Κτιριακές Υποδομές” προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατρικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου, συνολικού προϋπολογισμού 597.619,43 ευρώ + 95.619,11 ευρώ (ΦΠΑ 16%), ήτοι 693.238,54 ευρώ.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015, 11π.μ.

Ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2015, 11π.μ.

Διαδικτυακή πύλη διενέργειας διαγωνισμού: www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

TOP