05-07-2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης για το έργο: “Δράσεις Ενεργειακής αναβάθμισης εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίηση ΑΠΕ Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «ο Άγιος Ανδρέας».”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Παράρτημα Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων.7z

Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων

Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

TOP