07-07-2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια μεταφορά και συναρμολόγηση πέντε (5) προκατασκευασμένων αιθουσών 6Χ6 δίρριχτων»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

Α2 Αίθουσα 6Χ6

TOP