28-07-2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση τριών (3) προκατασκευασμένων αιθουσών 6Χ6m δίρριχτων για τις ανάγκες του Δήμου Ρεθύμνης»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

Α2 Αίθουσα 6Χ6 Model

TOP