28-07-2021

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση δυο (2) προκατασκευασμένων αιθουσών 6Χ6m δίρριχτων για τις ανάγκες λειτουργίας ΙΕΚ στο Κατάστημα Κράτησης Πατρών»

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης – (Τ.Ε.Υ.Δ) – [.pdf]

Α2 Αίθουσα 6Χ6 Model

TOP