03-03-2017

Διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών δημοπράτησης για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στο Π.Γ.Ν.Θεσσαλονίκης “ΑΧΕΠΑ”»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ

TOP