03-03-2017

Διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών δημοπράτησης για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση ξενοδοχειακού εξοπλισμού Γ.Ν. Βέροιας»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Γ.Ν. ΒΕΡΟΙΑΣ

TOP