07-03-2017

Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «Προμήθεια 120 γραφεία μεταλλικά τύπου Π και 150 γραφεία τύπου ½ Π, για τις ανάγκες των σχολείων της χώρας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (TEΥΔ)

TOP