26-04-2018

Διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την “Παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας για την αποθήκευση και τη διανομή εξοπλισμού παιδείας για την κάλυψη αναγκών στις σχολικές μονάδες της χώρας”

Διακήρυξη

Περίληψη Διακήρυξης

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

TOP