25-01-2019

Δημόσιο ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 300 ΓΡΑΦΕΙΑ ‘Π’ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ 1000 ΓΡΑΦΕΙΑ ‘½Π’»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Ε.Ε.Ε.Σ.) – [pdf]

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

TOP