28-11-2018

Δημόσιος ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 2000 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ»

Περίληψη Διακήρυξης

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΣ) – [pdf]

Διακήρυξη (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)

Διακήρυξη

 

 

TOP