12-11-2019

Δημόσιος ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 1.200 ΧΑΡΤΟΘΗΚΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) – [pdf]

Xαρτοθήκη Νηπιαγωγείου (12 συρταριών)_1 – Model – [pdf]

TOP