09-10-2019

Δημόσιος ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία), για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 2.000 ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ Ν/Γ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.)- [pdf]

TOP