09-10-2019

Δημόσιος ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) , για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.ΜΕ.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) – [pdf]

TOP