03-04-2019

Δημόσιος ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 30.000 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 5.000 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Ε.Ε.Ε.Π.) – [pdf]

Σχέδιο Καθίσματα Γ-Λ-Model – [pdf]

Σχέδιο Καθίσματα Nο3-Model – [pdf]

Σχέδιο Καθίσματα Nο4-Model – [pdf]

TOP