22-09-2021

Δημόσιος, Ανοικτός, Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την “Παραλαβή, Μεταφορά και Διάθεση, με ευθύνη του αναδόχου, των επεξεργασμένων λυμάτων από τον Βιολογικό Καθαρισμό του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου στους Βιολογικούς Καθαρισμούς του Δήμου Δελφών”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ)

Έγγραφο Παροχής Διευκρινήσεων επί όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού

TOP