29-10-2020

Δημόσιος ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο “Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση προκατασκευασμένων μονάδων με δίρριχτη στέγη, για τη στέγαση σχολείων της επικράτειας”

TOP