11-06-2018

Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια – Εγκατάσταση ξενοδοχειακού Εξοπλισμού στο Γ.Ν. Βέροιας»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – [docx]

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – [pdf]

TOP