05-01-2018

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ 400 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ 600 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Ν/Γ ΣΤΑΘΕΡΕΣ”

Διακήρυξη

Σχεδιο Βιβλιοθηκες Γραφείων

Σχέδιο Βιβλιοθήκες Νηπιαγωγείου Σταθερές

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωσης (ΤΕΥΔ) – [doc]

 

TOP