16-03-2020

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την “Προμήθεια, μεταφορά και συναρμολόγηση: 54 Προκατασκευασμένων Αιθουσών Διδασκαλίας 6x6m με προσάρτημα WC 3x2m και 8 Γραφείων Καθηγητών 6x3m, με δίρριχτη στέγη, για τη στέγαση της δίχρονης προσχολικής αγωγής ανά την επικράτεια

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) -[ pdf]

Αίθουσα Διδασκαλίας με χώρο υγιεινής (Α) – Model – [pdf]

Αίθουσα διδασκαλίας με χώρο υγιεινής (ΑA) – Model -[pdf]

A6 Γραφείο 3Χ6 – Model -[pdf]

TOP