04-11-2019

Δημόσιος διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την “Προμήθεια και Εγκατάσταση τεσσάρων (4) Συσκευών Ελέγχου Χειραποσκευών X-RAY, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών Καταστημάτων Κράτησης της χώρας”

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) –  [.doc]

TOP