20-11-2018

Δημόσιος διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης για τις ανάγκες του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Νικηφόρος Δράμας)».

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Περίληψη Διακήρυξης

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) –  [.doc]

TOP