28-02-2019

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 1000 ΕΔΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) – [doc]

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

TOP