21-03-2018

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 500 ΧΑΡΤΟΘΗΚΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Σχέδιο χαρτοθήκης Νηπιαγωγείου (12 συρταριών)_1

Σχέδιο χαρτοθήκης Νηπιαγωγείου (12 συρταριών) _2

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη [ΤΕΥΔ]

TOP