21-03-2018

Δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 5.400 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 1.500 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ »

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Σχέδιο καθίσματα Nο3

Σχέδιο καθίσματα Nο4

Σχέδιο καθίσματα Γ-Λ

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

TOP