21-03-2018

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (ανοικτή διαδικασία) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια: 2.800 ΘΡΑΝΙΑ ΚΑΙ 300 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΘΡΑΝΙΩΝ»

Περίληψη Διακήρυξης

Διακήρυξη

Σχέδιο θρανίου Νο3_Νο4_Γ-Λ (1)

Σχέδιο Θρανίου Νο3_Νο4_Γ-Λ (2)

Σχέδιο θρανίου Νο3_Νο4_Γ-Λ (3)

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

TOP