09-01-2021

Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή και Τεχνική Διαχείριση Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Κ.Ε.Π.Π.) μέσω ΣΔΙΤ – Περιοχή Α (7 ΠΕ.Κ.Ε.Π.Π.) – Α’ Φάση Διαγωνισμού

Διακήρυξη

Αρχιτεκτονική Προμελέτη

Παροχή Διευκρινήσεων

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

 

TOP