06-02-2015

Πρόχειρος διαγωνισμός για ξύλινες βιβλιοθήκες

Πρόχειρος διαγωνισμός για την «προμήθεια τετρακοσίων (400) ξύλινων βιβλιοθηκών για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της χώρας», προϋπολογιζόμενης δαπάνης 60.000€ πλέον Φ.Π.Α.

Διακήρυξη

TOP